ปริมาณและราคายางแผ่นดิบที่มีการซื้อ-ขาย
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
รายการ ตลาดกลางยางพารา
สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ปริมาณยางเข้าสู่ตลาด (กก.) - - -
ราคาประมูล (บาท/กก.) - - -
ราคาท้องถิ่น (บาท/กก.) - - -
มูลค่ายาง (บาท) 0 0 0
มูลค่าเพิ่ม (บาท) 0 0 0

หมายเหตุ
* น้ำหนักประมาณการ