ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 52.25 52.00 52.45 52.20
RSS 2 51.65 51.40 51.85 51.60
RSS 3 51.10 50.85 51.30 51.05
RSS 4 50.80 50.55 51.00 50.75
RSS 5 50.35 50.10 50.55 50.30
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 49.50 49.25 49.70 49.45
STR20 45.40 45.15 45.60 45.35
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
34.85 34.60 35.05 34.80