ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) เอกสารเพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber process analyzer-PRA)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เอกสารเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติม1
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เอกสารเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติม1
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเพิ่มเติม