@ IMF เตือนหนี้ภาคเอกชนสหรัฐสูง-นโยบายกีดกันการค้าอาจกระทบเสถียรภาพศก.โลก (21/04/2560)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกรายงานเสถียรภาพการเงินโลก (Global Financial Stability Report) โดยระบุว่า เสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนับตั้งแต่เดือนต. ค.ที่แล้ว แต่ก็เตือนว่า การที่ภาคเอกชนของสหรัฐมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ นั้น จะส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินโลกตกอยู่ในความเสี่ยง

"ปัจจัยใหม่ๆที่ส่งผลคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินในขณะนี้ เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายการเงินทั่วโลก หากการปฏิรูปภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบในสหรัฐไม่สามารถผลักดันการเติบโต ทางเศรษฐกิจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและความผันผวน ซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพทางการเงิน" รายงานของ IMF ระบุ

รายงานระบุว่า การก่อหนี้ของบริษัทในสหรัฐเพิ่มขึ้น จึงทำให้ภาคธุรกิจบางส่วนเสี่ยงแบกรับต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น

สำหรับภาคธุรกิจที่ขาดสภาพคล่อง อาทิ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค อาจเผชิญสถานการณ์ท้าทายในการขยายการลงทุนโดยที่ไม่กู้ยืมเพิ่ม ถึงแม้การปรับลดอัตราภาษีอาจจะเกิดขึ้นตามคาดหมาย

นอกจากนี้ IMF เตือนว่า การก่อหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในสหรัฐ นอกจากนี้ นโยบายกีดกันทางการค้าจะส่งผลให้เกิดกระแสเงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่และบั่น ทอนแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 20 เมษายน 2560)

Rate this item
(0 votes)