ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 2.48 บาท และ 2.88 บาท แตะระดับ 81.35 บาท/กก. และ 81.89 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.83 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.57 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 84.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง  2.11บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 85.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.02 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.88 บาท/กก. ปรับตัว สูงขึ้น…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 85.38 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.40 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 85.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.80…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 2.12 บาท และ 2.97 บาท แตะระดับ 87.78 บาท/กก. และ 88.38 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิิบแตะระดับ 89.90 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 91.35 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.75 บาท/กก. และ 1.32…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 90.65 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.95 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.67 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.92…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 91.60 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.20 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 95.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.50…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 89.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.15 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.70…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 89.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.97 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 91.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.84…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 90.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.64 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.23 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 4.43…