วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 76.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.10 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 78.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.76…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 1.72 บาท และ 2.22 บาท แตะระดับ 77.30 บาท/กก. และ 81.01 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 75.58 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.23 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 78.79 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.01…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.35 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.60 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 78.78 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.48…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.75 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.25 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 77.30 บาท/กก.  ปรับตัวสูงขึ้น 1.71…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.30 บาท/กก. และ  1.52บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 75.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.32 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 77.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.80…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 76.12 บาท/กก. และ 78.91 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 5.23 บาท/กก. และ 2.98 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 2.48 บาท และ 2.88 บาท แตะระดับ 81.35 บาท/กก. และ 81.89 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.83 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.57 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 84.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง  2.11บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 85.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.02 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.88 บาท/กก. ปรับตัว สูงขึ้น…